Chính sách xử lý khiếu nại
  1. Phong Thủy Phúc Vượng tiếp nhận và giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi(bao gồm cả các vấn đề bảo hành).
  2. Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi Phong Thủy Phúc Vượng nhận được khiếu nại của khách hàng. Trường hợp có các yếu tố bất khả kháng, 2 bên sẽ thương lượng để thống nhất phương án và thời gian giải quyết.
  3. Kênh tiếp nhận phản hồi và khiếu nại của  Phong Thủy Phúc Vượng:
Share: